Sunday, January 2, 2011

Ko hai ko e?


Kohoku hingoa ko Kalolaine. 'Oku ou fakahingoa kihe'eku kui, pe 'oku ou manatu'i he taimi kotoa pe he. 'Oku 'ikai koe hingoa pe ka. 'Oku toe mahulu ange 'a e me'a 'oku ma inasi fakataha ai koe ongoi 'a e fe'ofaaki. 'Oku ma tatau he ngaue mo fakalongolongo 'o 'ikai koe longoa'a tae fai ha ngaue, pea 'oku ou 'ilo 'oku totonu keu koha faiako 'o faiako he 'psychology,' Ke lava ai ha'aku tokoni kihe kakai kehe. He 'oku lahi 'a e fanau ako oke 'ikai kenau mau 'a e tokoni 'oku totonu kenau ma'u. Pea 'oku ou loto ke tokoni'i kinau tolu ke, nau hao mei he ngaahi faingata'a. He 'oku 'i 'ai 'enau totonu kenau hao mei he ngaahi faingata'a.
Kapau 'oku ke loto ke, iloi au kuopau keke 'ilo 'eku taumu'a moe ngaue. 'Oku ou loto ke fai ka 'ihe taimi'ni 'oku ou lolotonga femou'eki a he 'ave hoku tuonga'ane kihe ako mo alu 'o ngaue, a ia 'oku lahi 'a e me'a ke fai 'ihe. Taimi ni ko alu 'o ngaue ako tokoni kihoku. Tuonga'ane moe tokoni kihe fanau ako.
Kapau 'oku ou loto kea nofo 'oku ou kei ongoi fiemalie pe. He 'oku ou ko 'ilo pau. 'Oku ou toe he hala 'oku tonu ha kakai e ni'ihi. 'Oku nae fie faiako ke vahevahe 'a e lesoni 'oku nau 'ofa ai ko au 'oku ou 'ilo e au na tonu keu faiako 'anenai ku na'e 'ilo ha ki ako'i.
A tali ha fehu'i 'ko hai ko e?,' 'oku ou fakakaukau koha fo'i lea pe e taha koe Fefine Ako au. . Taumua ke tokoni'i 'a e kakai kehe 'i ha founga teu ala. 'O hange ha tauhi pe ha taha 'e lava faka'ali'ali ngaahi kihe tamasi'i ako ha hala ki tu'a.

1 comment: